ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 20,000 บาทต่อราย ไม่มีหลักประกัน เช็คเงื่อนไขด่วน

Thai news

ธนาคารออมสิน จัดโปรโมชั่น “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่” ปล่อยกู้ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน เช็คเงื่นไขที่นี่

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารออมสิน จัดโปรโมชั่น “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่” โดย ธนาคารออมสิน เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ซึ่ง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 welfare.mof.go.th ผ่าน-ไม่ผ่านดูเลย

ไร่ละ 1000 ปี 65/66 ประกันรายได้ข้าว เช็คสิทธิ์วันนี้ 15 ตุลาคม 2565 ดูที่นี่

 

ธนาคารออมสิน อัดโปร “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม พร้อมเติมเงินใหม่” รายละเอียดดังนี้

ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก
ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
ไม่ต้องมีหลักประกัน
วงเงินอนุมัติ 20,000 บาท ต่อราย
โปรโมชันเฉพาะวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566
คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)
วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ
จำนวนเงินให้กู้

20,000 บาท ต่อราย
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณ
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อคุณ

 

วิธีการชำระคืนเงินกู้

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้
งวดที่

1-6 เงินต้น ปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรก ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 70 งวด
งวดที่

7-23 เงินต้น 1,112 บาท ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,182 บาท
งวดที่

24 เงินต้น 1,096 บาท ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,166 บาท

รวม 20,000 บาท ดอกเบี้ยรวม 1.680 บาท รวมชำระเงินงวด 21,680 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
หลักประกัน

ไม่ต้องมีหลักประกัน
ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143
ระยะเวลาการขอสินเชื่อ

ภายใน 31 มกราคม 2566
เอกสารประกอบการกู้

บัตรประจำตัวประชาชน
กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ลงทะเบียน (คลิก) https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/